Regulamin serwisu

Dzika banda, reż. Pierre Salvadori

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie mlodehoryzonty.pl

§ 1
Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie mlodehoryzonty.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, NIP: 525-22-71-014, Regon: 015503904;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Usług;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Umowa o świadczenie Usługi – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę,
  2. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. Usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie;
  2. Usługę elektronicznego formularza umożliwiającego zapisy na warsztaty i wydarzenia specjalne festiwalu Młode Horyzonty oraz wydarzenia branżowego Młode Horyzonty industry przez formularz zapisowy;
  3. Usługę newsletter.
  4. Usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,
  5. Usługę zawierania na odległość umów nabycia Karnetów i Biletów.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług, o których mowa w ust. 2 lit. b.-c. powyżej wymaga posiadania przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługa przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych w Serwisie jest dostępna dla każdego Usługobiorcy. Zawarcie Umowy o świadczenie tej Usługi następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania treści zamieszczonych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 11. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania każdej umowy o świadczenie Usług w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 12. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w każdym momencie.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. kontem poczty elektronicznej – w przypadku zamiaru korzystania z usługi elektronicznego formularza oraz usługi newsletter;
  3. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Microsoft Edge 18 lub wyższą, Safari 10 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4
Usługa newsletter

 1. Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza, zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców.
 2. Zamówienie newsletteru wymaga wpisania adresu e-mail do formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wciśnięcia przycisku „Zapisz się” po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu, link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Usługobiorcę zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi newsletter.
 4. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.
 5. Elementy graficzne i treści newsletteru stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim współpracującym z Usługodawcą i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa.
 6. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi newsletter klikając w link zatytułowany „nie chcę otrzymywać wiadomości” lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter. Usługobiorca może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi newsletter, w sposób określony niniejszym paragrafie.

§ 5
Usługa elektronicznego formularza

 1. Usługodawca udostępnia na stronach Serwisu formularze elektroniczne umożliwiające w szczególności zapisanie się na wolontariat lub zapisanie się na warsztaty. Informacja, czego dotyczy dany formularz elektroniczny podania jest w opisie formularza elektronicznego zamieszczonym na stronie Serwisu.
 2. W celu skorzystania z Usługi elektronicznego formularza Usługobiorca powinien wypełnić formularz elektroniczny zgodnie z opisem umieszczonym na stronie Serwisu, w tym w szczególności podać swoje dane identyfikacyjne oraz adres e-mail oraz wcisnąć przycisk „Wyślij” w celu przesłania wypełnionego formularza elektronicznego do Usługodawcy.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza elektronicznego do Usługodawcy, Usługobiorca otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie wysłania formularza.
 4. Usługobiorca może w każdym momencie zaprzestać wypełnienia formularza elektronicznego.
 5. Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w związku z przesłanym formularzem elektronicznym w terminie wskazanym w opisie formularza zamieszczonym na stronie Serwisu.

§ 6
Usługa utworzenia i utrzymania konta

 1. Usługobiorca może bezpłatnie założyć konto za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza, zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców.
 2. Założenie konta wymaga wpisania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wciśnięcia przycisku „Zarejestruj się” po uprzedniej akceptacji Regulaminów.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza konto Usługobiorcy zostaje niezwłocznie aktywowane. Z chwilą aktywacji konta przez Usługobiorcę zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi utrzymania konta w Serwisie.
 4. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta.Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta.

§ 7
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu jakie zostały zgłoszone przez Usługobiorcę.
 2. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Usługobiorców, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na podstawie zgłoszeń osób trzecich, albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Usługobiorców treści jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do zamieszczonych treści.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcom Usługę newsletter na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi newsletter, Usługobiorca będący konsumentem może wezwać Usługodawcę do jej dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Usługobiorca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w zakresie Usługi newsletter w następujących przypadkach: (a) konieczności dostosowania danej Usługi do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych; (b) zmiany zakresu świadczonej Usługi; (c) zmiany funkcjonalności świadczonej Usługi; (c) zmiany warunków technicznych korzystania z Usługi; (d) pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi. Zmiana nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wprowadzonej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Jeżeli zmiana będzie istotnie i negatywnie wpływać na dostęp Usługobiorcy będącego konsumentem do Usługi newsletter Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 8. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi newsletter bez wzywania do dostarczenia Usługi newsletter, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub
  2. Usługobiorca i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o świadczenie Usług wyraźnie wynika, że określony termin Usługi miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 9. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczania Usługobiorcy Usługi newsletter zgodnej z Umową o świadczenie Usługi przez cały okres obowiązywania tej Umowy. Usługi dostarczane są Usługobiorcy w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. W przypadku wydania aktualizacji do danej Usługi w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o takiej aktualizacji oraz dostarczy mu ją.
 10. Jeżeli Usługa newsletter jest niezgodna z Umową o świadczenie Usługi, Usługobiorca będący konsumentem może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 11. Jeżeli Usługa newsletter jest niezgodna z umową o świadczenie Usługi, Usługobiorca będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 8. powyżej;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy będącego konsumentem.
 12. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Postanowienia ust. 5.-11. powyżej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8
Reklamacje

 1. Usługobiorca może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczeniu Usług, tj. składać reklamacje dotyczące Usług zgodnie z § 6 Regulaminu, a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@nowehoryzonty.pl
 2. Jeżeli treści publikowane w Serwisie naruszają dobra osobiste Usługobiorcy lub innej osoby, osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@nowehoryzonty.pl
 3. Po otrzymaniu reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje działania mające na celu odpowiednio usunięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu i Usługi lub usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o podjętych działaniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 9
Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług

 1. Niezależnie od możliwości rezygnacji z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usługobiorcom, będącym konsumentami lub podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od każdej Umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
 2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać w szczególności złożone za pośrednictwem e-maila i przesłane Usługodawcy na adres wskazany w § 11 ust. 2 Regulaminu.

§ 10
Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Zgodnie z najlepszą wiedzą Usługodawcy na dzień przyjęcia Regulaminu, zagrożenia związane z korzystaniem z Usług są następujące:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing – technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie
  6. fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
  7. piractwo – oprogramowanie, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane;
  8. sniffing – polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  9. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/ lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ochrony usług opartych na lub polegających na warunkowym dostępie;
  10. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
  11. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe podane w formularzu elektronicznym np. miejsce zatrudnienia.
 3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług;
  2. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej Usługi newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  3. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  4. w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy w postaci elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  5. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  6. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na mierzeniu efektywności Serwisu;
  7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w postaci diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu oraz zapewnienia jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego;
  8. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na wykorzystanie reklamowych plików cookie.
 4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności dostawcy platformy Meet to Match, za pomocą której mogą być organizowane wydarzenia przez Usługodawcę (adres: Europalaan 400, 3526 KS Utrecht, The Netherlands) oraz innym podmiotom świadczącym usługi, w tym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne.
 5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit a. powyżej- przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;
  2. w przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit b. i c. powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;
  3. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit d. powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy;
  4. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit e. powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski;
  5. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit f. powyżej – do momentu przechowywania plików służących mierzeniu efektywności Serwisu na komputerze Usługobiorcy;
  6. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit g. powyżej – do momentu korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu;
  7. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit h. powyżej – do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody na wykorzystanie plików cookie.
  8. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. a. powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. c-h powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.
 10. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.
 11. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@nowehoryzonty.pl lub pod następujący numer telefonu: 022 530 66 40
 3. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych podwód takich jak:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. zmiana w zakresie funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych Usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług;
  5. konieczność usunięcia, niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;
  6. zmiana danych Usługodawcy lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej treść zmienionego Regulaminu oraz poprzez komunikat umieszczony w Serwisie.
 6. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania ze Serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 6 czerwca 2023 r.
Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter